Ý nghĩa ban Tam Bảo trong thế giới Phật pháp

Phật giáo là một tôn giáo lớn và có số lượng động đảo Phật tử tin theo. Tam Bảo là gì? Tại sao Tam Bảo lại quan trọng và có ý nghĩa to lớn với Phật giáo? Cùng tìm hiểu hay ý nghĩa ban Tam Bảo trong chùa Việt và thế giới Phật pháp nói chung nhé.

Ban Tam Bảo là gì?

Tam bảo có nghĩa là “Ba ngôi báu”, ba cơ sở chính của Phật giáo gồm Phật, Pháp, Tăng. Ta có thể hiểu đây là bậc giác ngộ, giáo pháp của bậc giác ngộ và những người bạn đồng học. Người có niềm tin kiên cố nơi Tam Bảo. Người Phật tử biểu lộ sự tin tưởng bằng cách quy y Tam bảo. Trong mười phép quán Tùy niệm, ba đối tượng đầu tiên là Tam bảo.

Phật bảo: Phật là “ngôi báu thứ nhất” hay Phật bảo, vì Ngài là người tìm ra nguồn Đạo giải thoát, đã vượt ra khỏi vòng Luân hồi. Ngài là đấng giác ngộ đầu tiên, người đã tìm ra chân lý và phương pháp tu tập để hướng đến sự giải thoát, làm giảm nhẹ và xóa bỏ những khổ đau vốn có trong cuộc đời này. Chính từ ý nghĩa đó mà Phật Thích Ca Mâu Ni được tôn xưng là Phật, bởi danh từ này vốn là do người Trung Hoa phiên âm từ tiếng Phạn là Buddha, có nghĩa là “bậc giác ngộ”.

ý nghĩa ban tam bảo trong phật giáo

Ban Tam Bảo trong chùa Việt là gì?

Pháp bảo: Chân lý giác ngộ và phương pháp tu tập do Phật truyền dạy được gọi là Pháp. Trong ý nghĩa đó, Pháp là phương tiện để chúng ta có thể thực hành theo đúng và đạt đến sự giác ngộ, đạt đến sự giải thoát giống như Phật. Pháp là những phương Lương diệu dược nhiệm màu, có năng lực chữa trị Tâm bệnh Phiền não của chúng sanh trong Tam giới. Vì thế mà Pháp được tôn xưng là “ngôi báu thứ hai”, hay Pháp bảo.

Tăng bảo: Những người rời bỏ đời sống gia đình để dành trọn cuộc đời thực hành theo giáo pháp của đức Phật, hướng đến sự giải thoát, sự giác ngộ, được gọi là chư tăng. Các vị này cùng nhau tu tập trong một tập thể gọi là Tăng già (do tiếng Phạn là Sangha) hay Tăng đoàn. Trong sự tu tập của tự thân mình, chư tăng cũng nêu gương sáng về việc làm đúng theo lời Phật dạy và truyền dạy những điều đó cho nhiều người khác nữa. Đay là người thay mặt ba đời chư Phật, có nhiệm vụ hướng dẫn, dắt dìu quần sanh thoát khỏi nẻo Tối, đường Mê, tu hành cho đến nới dứt Khổ. Vì vậy, các ngài được tôn xưng là “ngôi báu thứ ba”, hay là Tăng bảo.

=>> Tượng Phật Thích ca Mâu Ni thờ tại gia

Ý nghĩa ban Tam Bảo trong thế giới Phật pháp

Ý nghĩa của Tam bảo được hiểu rộng hơn trong Phật giáo Đại thừa. Trong các buổi giảng dạy về Thiền, đặc biệt sau các chương trình Tiếp tâm, quán Công án, các thiền sinh được hướng dẫn vào lối nhìn Tam bảo của Đại thừa. Theo cách nhìn này thì người ta có thể phân ý nghĩa Tam bảo ra ba tầng cấp:

– Nhất thể Tam Bảo cũng được gọi là Đồng thể Tam Bảo bao gồm:

Đại Nhật Phật, hiện thân của Pháp thân, biểu hiện của sự bình đẳng vô vi, sự thông suốt tính Không và Phật tính của vạn vật. Pháp, được hiểu là luân lý của toàn thể vũ trụ và theo đó thì tất cả những pháp hiện hữu đều theo nhân duyên mà sinh, đều phụ thuộc vào nhau. Dựa vào sự xuyên suốt giữa hai điểm, từ đó xuất phát ra một sự thật mà chỉ một bậc Giác ngộ mới có thể trực chứng được.

Tam Bảo có nghĩa là 3 loại Châu báu, là cơ sở  chính của đạo Phật

– Hiện tiền Tam Bảo cũng có lúc được gọi là Biệt thể Tam Bảo:

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người sáng lập Phật giáo qua sự giác ngộ của chính mình và là người đã thực hiện được Nhất thể Tam Bảo. Pháp, ở đây được hiểu là giáo lý của Phật, được Phật thuyết giảng. Sau đó là tới các vị đệ tử của Phật.

– Trụ trì Tam Bảo:  Những tranh Phật hay tượng Phật được truyền lại cho đến ngày nay. Tiếp theo là các lời dạy của chư Phật trong kinh sách. Cuối cùng là chỉ các chư Phật tử hiện nay, những người đang tu học và thực hiện Chính pháp.

=>> Đồ thờ cúng bằng đồng thờ Tam Bảo

Văn khấn lễ Tam Bảo

Với 1 người quy y Tam Bảo chắc hẳn, ai cũng biết bài văn khấn lễ riêng khi thờ Tam Bảo.

Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm ….. Tín chủ (chúng) con là: ………………….. Ngụ tại: ………………….

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo. Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

 – Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

– Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Ta Bà.

– Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

– Đức Thiên thủ, Thiên nhãn,

– Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

– Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được …

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khỏe, trên dưới thuận hòa an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

ý nghĩa ban tam bảo

Qua bài viết, bạn đã hiểu rõ ý nghĩa ban Tam Bảo trong chùa Việt chưa?

Nguồn: Sưu tầm

Bảo Long là đơn vị chuyên chế tác và đúc tượng Phật bằng đồng uy tín. Ngoài ra chúng tôi có rất nhiều các sản phẩm khác, như tranh đồng, bát hương bằng đồng. Để biết thêm chi tiết và được hộ trợ tốt nhất, vui lòng liên hệ Hotline: 0984.888.889.

Facebook